• سریال ریشه در خاک که در سال 65 در دوران جنگ ایران و عراق ساخته بود ، کارگردانی و تهیه کنندگی سریال بر عهده مجید بهشتی بود

  •  که در زیر موشک باران های صدام  از تولید باز نه ایستاد وآماده پخش گردید در طول ساخت کار چند بار ترکش  های موشک های صدام

  • در کنار محل فیلمبرداری افتاد، یعنی اینقدر هواپیماهای صدام موقع بمباران شهر تهران به محل فیلمبرداری سریال ریشه درخاک نزدیک بود

  • در حالی که شهر تهران بکلی خالی از سکنه شده بود وخیلی  افراد تهران در روستا ها ساکن شده بود

  • ولی گروه ساخت سریال با زحمت و سختی و با روحیه بالا کار را تمام کرد 

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal