• کارگردانی
 • “دولخ” (مسعود یگانگی) کرمان؛
 • ١٣٥٣“واژه‌های پوچ دیوانگی” کرمان؛ ١٣٥٤
 • پرورشگاه” تهران، تالار مولوی؛ ١٣٦٣
 • سیزویه بانسی مرده است” (آتول فوگارد) تهران، تئاتر کوچک؛
 • ١٣٦٥“بازرس” (نیکلای گوگول) تهران، تئاتر‌شهر، تالار اصلی؛
 • ١٣٦٦سیزوئه بانسی مرده است لندن ٢٠١١
 •                        مرگ و دختر نویسنده :  آریل دورفمن  2013 
 • واژه های پوچ نویسنده : مسعود یگانگی 2014
 • بازیگری

 • “آسید کاظم” ( مهدی ثانی) کرمان؛ ١٣٤٨
  “چشم در برابر چشم” (علی خسروی) کاخ جوانان کرمان؛ ١٣٥١
  “روح بهرام” (محمدرضا پورمحسنی) کرمان کاخ جوانان؛ ١٣٥٣
  “پهلوان” (محمد رضا پورمحسنی) کاخ جوانان کرمان؛ ١٣٥٣
  “واژه های پوچ دیوانگی” ( مجید بهشتی) کرمان؛ ١٣٥٣
  “دولخ” ( مجید بهشتی) کرمان؛ ١٣٥٤
  “لوک لوت” ( محمود محمدی) کرمان؛ ١٣٥٤
  “چهار صندوق” ( مسعود یگانگی) کرمان؛ ١٣٥٥
  “اوج افتخار” (سیروس افهمی) کرمان خانه شهر؛ ١٣٥٦
  “گوشه نشینان آلتونا” (رکن الدین خسروی) تهران، تالار سنگلج؛ ١٣٥٨
  “مردی برای تمام فصول” (رکن الدین خسروی )
  “دایی وانیا” (رکن الدین خسروی) تهران؛ ١٣٥٨
  “پتک” (بهزاد فراهانی) تهران، تالا‌ر سنگلج؛ ١٣٥٩
  “سیزویه بانسی مرده است” (رکن الدین خسروی) تهران، تئاتر پارس لاله زار؛ ١٣٥٨
  “دشمنان” (رکن الدین خسروی) تهران؛ ١٣٥٨
  “میراب” (کریم اکبری مبارکه) تهران، تئاتر‌شهر، تالار چهارسو؛ ١٣٦٠
  “دیار غریب” (احمد طالبی نژاد) تهران، تئاتر‌شهر، تالار اصلی؛ ١٣٦١
  سوزنبان با کارگردانی رکن الدین خسروی در لندن ١٣٩٠ 
 • 2014 واژه های پوچ دیوانگی (کارگردانی مجید بهشتی) لندن تاتر رادا

                                                                                                                                                         

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal