نمایش ها

نمایش ها

انتشارات فیلمنامه فیلم ها نمایش ها ماهنامه فیلمنامه کارگردانی “دولخ” (مسعود یگانگی) کرمان؛ ١٣٥٣“واژه‌های پوچ دیوانگی” کرمان؛ ١٣٥٤“ پرورشگاه” تهران، تالار مولوی؛ ١٣٦٣“ سیزویه بانسی مرده است” (آتول فوگارد) تهران، تئاتر...

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal